ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Εργαστήριο


Με το υπ’ αριθ. 226/1-8-2001 Π.Δ. (ΦΕΚ 175/1-8-2001, τεύχ. Α΄) ιδρύθηκε Εργαστήριο Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και θεραπευτικές ανάγκες, κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας παιδιών και εφήβων, ιδιαίτερα στους χώρους αγωγής και εκπαίδευσης

Σκοπός – Αποστολή:
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

  • την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου
  • την συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου
  • την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
  • την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 “Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής Οργανισμούς” (ΦΕΚ Α’ 53)

ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου