ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Έρευνα


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Στο Εργαστήριο Ψυχολογίας του Π.Τ.Ν. εκπονείται βασική έρευνα κυρίως στη Γνωστική, Εκπαιδευτική, Αναπτυξιακή και Κοινωνική Ψυχολογία, καθώς και στην Ψυχομετρία.

Ειδικότερα, κατά την τελευταία 5ετία, διεξάγεται έρευνα που αφορά ποικίλες πλευρές της κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης (κυρίως αυτές που αφορούν τη γενική γνωστική ικανότητα/νοημοσύνη και τα ελλείμματά της). Η έρευνα του Εργαστηρίου αφορά τη δια βίου ανάπτυξη και στα δείγματα των επιμέρους ερευνών των μελών του Εργαστηρίου έχουν συμπεριληφθεί παιδιά πρώιμης και μέσης παιδικής ηλικίας, έφηβοι, αναδυόμενοι ενήλικες, νεαροί ενήλικες, μεσήλικες, ηλικιωμένοι και υπερήλικες.

Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα και προσαρμόσει για τον ελληνικό πληθυσμό περισσότερα από δέκα ψυχομετρικά εργαλεία/ερωτηματολόγια και συνεχίζουν να υλοποιηθούν δοκιμασίες νοητικής αξιολόγησης που θα εστιάζουν σε τομείς όπου υπάρχουν ελλείψεις σχετικών εργαλείων.

Το Εργαστήριο είναι ενταγμένο στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ι.Α.Κ.) του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.).

Τα μέλη του Εργαστηρίου διαθέτουν, επίσης, μόνιμες συνεργασίες με την ομάδα του Εργαστηρίου Μελέτης Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (ΕΜΝΝ) του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του Α.Π.Θ., καθώς και με μέλη των Τμημάτων Ψυχολογίας του Π.Ι. και του Α.Π.Θ.