ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ερευνητικά Προγράμματα


Ερευνητικά έργα (χωρίς χρηματοδότηση) που διενεργήθηκαν ή είναι υπό εξέλιξη:

  • Διερεύνηση της επίδρασης εννοιών της θετικής ψυχολογίας (της ελπίδας ως χαρακτηριστικού προσωπικότητας και του ελέγχου της δράσης) στη χρήση στρατηγικών μάθησης και στην ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητών
  • Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ συγκινησιακών παραγόντων, χρήσης στρατηγικών αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης και επίδοσης στη διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
  • Διερεύνηση πιθανής παρουσίας της μονομέρειας της μέτρησης στα τεστ γνωστικών ικανοτήτων λόγω άγχους εξέτασης και γνωστικής παρεμβολής
  • Γνωστικές ικανότητες παιδιών προσχολικής/πρώτης σχολικής ηλικίας και υπερηλίκων/ηλικιωμένων: Διερεύνηση των μεταξύ τους αναλογιών
  • Έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του Ερωτηματολογίου “Childhood Executive Function Inventory” σε πληθυσμό Ελλήνων γονέων και εκπαιδευτικών
  •  Έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων των Κλιμάκων “Gifted Ratings Scales” σε πληθυσμό Ελλήνων εκπαιδευτικών
  • Διαγενεακή παρέμβαση για τη γνωστική βελτίωση σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους